استارت اضطراری ایسیوهای نسل دوم با کلید لمسی

تنها در صورتی که از ایسیو های آوا استفاده می کنید می توانید خودرو را در شرایط اضطراری بدون داشتن سوخت بنزین، و تنها با سوخت گاز روشن کنید.

ECU   را توسط کلید تغییر وضعیت سوخت،   از حالت چشمک زن چراغ  CNG    به حالت بنزین برده و با تاخیر کمتر از دو ثانیه به حالت چشمک زن برگردانید. در این حالت با استارت، خودرو بدون سوخت بنزین و فقط با گاز  ،   روشن خواهد شد.

به بیان دیگر عمل زیر را در کمتر از دو ثانیه انجام دهید:

چشمک زن ->   بنزین   -> چشمک زن

توجه:   مراحل فوق را با سرعت خیلی زیاد انجام ندهید زیرا ممکن است   ECU   تغییر وضعیت خیلی سریع را نادیده بگیرد و همچنین توجه داشته باشید تنها زمانی که موتور خودرو خاموش است یعنی دورموتور صفر است، می توان   ECU   را به حالت اضطراری برد.

همچنین می توانید آموزش نحوه استارت اضطراری ایسیوهای آوا را به صورت ویدیو در زیر مشاهده و یا دانلود نمائید.


این ویدئوها همچنین در کانال آوا الکتریک در وب سایت آپارات نیز قابل مشاهده هستند

کانال آوا الکتریک در آپارات