اودو - نمونه 1 برای سه ستون

گيج فشار مخزن نوری P21

براي سفارش خرید این محصول، بر روي تصوير کليک نماييد.

اودو - نمونه 1 برای سه ستون

گیج فشار مخزن 5 ولت

براي سفارش خرید این محصول، بر روي تصوير کليک نماييد.

اودو - نمونه 1 برای سه ستون

گيج فشار مخزن 12 ولت 

براي سفارش خرید این محصول، بر روي تصوير کليک نماييد.

اودو - نمونه 1 برای سه ستون

گيج فشار مخزن پراید

براي سفارش خرید این محصول، بر روي تصوير کليک نماييد.

اودو - نمونه 1 برای سه ستون

 گیج فشار مخزن بدون سنسور

براي سفارش خرید این محصول، بر روي تصوير کليک نماييد.